Jhol Official Trailer

Jhol Official Trailer

Presenting the Jhol Official Trailer.

Jhol Official Trailer |Vik Khanna, Raashul Tandon, Chetan Hansraj, Manisha Kelkar & Rakesh Thareja

Jhol Movie Details

Cast – Vik Khanna, Raashul Tandon, Chetan Hansraj, Manisha Kelkar, Alisha Farrer & Rakesh Thareja

Producer – Shasan Arts
Director – V Shakti K

In Cinemas on 11th January 2019

Music on Zee Music Company

Bitnami